ANUNȚ CONCURS

vineri, 22 martie 2024

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Constanța organizează concurs în perioada 15.04.2024-18.04.2024 pentru următoarele funcții de execuție vacante:

 • DENUMIREA POSTULUI – ACTOR grad IA (3 posturi)
 • DENUMIREA POSTULUI – ACTOR grad II (3 posturi)
 • DENUMIREA POSTULUI – MUNCITOR DIN ACTIVITATEA SPECIFICĂ grad I (3 posturi)

Categoria: Funcții contractuale de execuție – durata nedeterminată

Să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții contractuale, conform art.15 din HOTĂRÂREA nr. 1.336 din 28 octombrie 2022.

Condiții generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime (experiență) în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:

 • 2 posturi Actor Grad II - Femei – vârsta cuprinsă între 25-35 ani
 • 1 post Actor Grad II – Bărbat – vârsta cuprinsă între 25-35 ani
  • Minim 2 ani vechime (experiență) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de Actor grad II.
  • Pregătirea de specialitate: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Artele Spectacolului. Constituie avantaj experiența în domeniul Teatrului pentru Păpuși și Marionete. Studiile masterale în domeniu, reprezintă un plus.
 • 2 posturi Actor Grad IA- Femei – vârsta cuprinsă între 40-55 ani
 • 1 post Actor Grad IA – Bărbat – vârsta cuprinsă între 40-45 ani
  • Minim 10 ani vechime (experiență) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de Actor grad IA;
  • Pregătirea de specialitate: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Artele Spectacolului. Constituie avantaj experiența în domeniul Teatrului pentru Păpuși și Marionete. Studiile masterale în domeniu, reprezintă un plus.
 • 1 post Muncitor din activitatea specifică (Sunetist) – Experiență în post similar minim 3 ani. Studii medii finalizate.
 • 1 post Muncitor din activitatea specifică (Montator Decor) – Studii medii finalizate. Experiența anterioară în domeniu constituie un avantaj.
 • 1 post Muncitor din activitatea specifică (Recuziter) – Studii medii finalizate. Experiența anterioară în domeniu constituie un avantaj.

Concursul va avea loc în perioada 15.04.2024-18.04.2024 la sediul din strada Aristide Karatzali nr. 16 Constanța și se va desfășura după cum urmează:

Probe de concurs și calendarul concursului:

 1. Proba practică (se adresează candidaților pentru posturile de actori) va consta în susținerea de către candidat a unui repertoriu format din: poezii, monologuri, cântece și dans.
 2. Proba scrisă (se adresează candidaților pentru posturile de muncitori din activitatea specifică) din bibliografia atașată.

22.03.2024 Publicarea anunțului
25.03.2024-04.04.2024, orele 10.00-14.00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților
05.04.2024 orele 10.00-14.00 Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs
08.04.2024 ora 15.00 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
09.04.2024, orele 10.00-14.00 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
10.04.2024, orele 09.00-12.00 Soluționarea contestațiilor
10.04.2024, ora 14.00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
15.04.2024 orele 09.00
15.04.2024 orele 12.00
16.04.2024 orele 09.00-12.00
Susținerea probei scrise – Mun. din activitatea specifică
Susținerea probei practice – Actori
Susținerea probei practice - Actori
16.04.2024, ora 13.00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă și proba practică
16.04.2024, orele 13.00-16.30 Depunerea contestațiilor la proba scrisă și proba practică
17.04.2024, orele 08.00-11.30 Soluționarea contestațiilor
17.04.2024, orele 12.00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
17.04.2024, orele 12.30 Susținerea interviului
18.04.2024, ora 10.00 Afișarea rezultatelor privind interviul
18.04.2024, orele 10.00-13.00 Depunerea contestațiilor la interviu
18.04.2024, orele 13.00-16.00 Soluționarea contestațiilor la proba interviu
18.04.2024, ora 16.00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu
18.04.2024, ora 16.30 Afișarea rezultatelor finale
LOCUL Sediul instituției, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” Constanța
Strada Aristide Karatzali nr. 16 Constanța, www.teatruldelamare.ro

În vederea participării la concurs, începând cu data de 25.03.2024 ora 10:00 și până la data de 04.04.2024 ora 14:00, candidații vor depune la sediul Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, un dosar care va conține în mod obligatoriu următoarele:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitarea de autoritatea sau instituția publică;

d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) Cazierul judiciar și cazierul de integritate sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătății.

g) Curriculum vitae;

Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, dar se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și a cazierului de integritate, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Bibliografia aferentă probei scrise este afișată la sediul instituției Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța și pe site-ul instituției www.teatruldelamare.ro

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 09:00 – 14:00 de la Biroul Resurse Umane, tel: 0241/618 992


Bibliografie pentru concurs/examen ocupare post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole și concerte (sunetist, montator decor, recuziter)

 • Tehnica în Teatru – autor Stelian Cărbunaru – Editura Tehnică-1988, Sibiu
 • Legea nr.22/1969 actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, modificată și aprobată
 • O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole, precum și desfășurarea activități de impresariat artistic, modificată și actualizata ,aprobată prin Legea nr. 353/2007.
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;( Titlul II, cap. 2 “Executarea contractului individual de muncă” și Titlul XI, cap. 2 “Răspundere și disciplină”).
 • Legea 319/2006 – privind securitatea si sănătatea în muncă, cu modificările și actualizările ulterioare.
 • Hotărâre de Guvern 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor în muncă.
 • Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.
 • Hotărâre nr.1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată în 06.04.2022.
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al Teatrului pentru copii și tineret Constanța „Căluțul de Mare” disponibil pe pagina oficială pe www.teatruldelamare.